ADR Farligt Gods

Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön vid transport eller användning. Alla dessa ämnen är indelade i olika klasser beroende på deras specifika kännetecken och därmed farlighet. ADR är ett europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. Den svenska versionen av regelverket heter ADR-S och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Innan MSB bildades 1 januari 2009 gavs ADR-S ut av Räddningsverket. Kurserna innehåller både teoretiska och praktiska övningar.

Syftet med utbildningarna är att ge förare de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera farligt gods på ett säkert sätt. Utbildningen skall ge kunskaper om hur man skyddar sig själv och omgivningen mot de risker som kan finnas i samband med dessa transporter.

Om en olycka ändå sker, skall utbildningen göra det möjligt för förarna att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att begränsa olyckans skadeverkningar.

Vi arbetar med utbildningar för olika personalkategorier som hanterar farligt gods i sin verksamhet t.ex.

 • ADR reglerna för förare, lager och speditionspersonal inom vägtransport.
 • RID reglerna för personal inom järnvägssektorn.
 • MDG-code för de personalgrupper som bereder gods för sjötransporter.
 • DGR reglerna för personal som arbetar med flygtransporter.

Våra kurser

ADR Grundkurs

ADR Grundkurs
Ger föraren behörighet att transportera farligt gods som styckegods. Syftet med utbildningen är att ge dig de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera farligt gods på ett säkert sätt och ger kunskaper om hur man skyddar sig själv och omgivningen mot de risker som kan finnas i samband med de här transporterna.

Innehåll:

Kursen ger dig kunskaper om följande:

 • Vad är farligt gods, risker
 • Internationella transporter
 • Klassindelning och märkning av fordon
 • Miljöfarligt avfall
 • Krav på fordon, fordonsutrustning
 • Transporthandlingar
 • Brandövning och första hjälpen
 • Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser

Behörighetsintyg: 5 år. (ADR–intyg av MSB)
Kurstid:3 dagar

ADR Klass 1

Grundkursen måste kompletteras med en specialkurs om föraren ska ha behörighet att transportera explosiva ämnen och föremål i klass 1.

Innehåll:
Ger föraren behörighet att transportera farligt gods som styckegods av klass 1.

Behörighetsintyg: 5 år (ADR-Intyg av MSB)
Kurstid: ca 8 timmar.

ADR Tanktransport

Ger föraren behörighet att transportera farligt gods i tank eller tankcontainer.

Innehåll:

Kursen behandlar bland annat vilka krav som gäller för fordon med tank. Genomgång av transporthandlingar och märkning och etikettering. Vi går även igenom trafiksäkerhet och särskilda bestämmelser.

Behörighetsintyg: 5 år (ADR-intyg av MSB)
Kurstid: ca 8 timmar

ADR repetition grundkurs

Ger föraren fortsatt behörighet att transportera farligt gods som styckegods av

klasserna 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 och 9.

Innehåll:

Du kan gå utbildningen upp till ett år innan certifikatets utgångsdatum. Den nya giltigheten förlängs med fem år från utgångsdatumet på det gamla certifikatet.

Kurstid: 1 ½ dag.
Dag 1 kl. 08.00 – 17.00
Dag 2 kl. 08. 00 -12.00.

ADR repetition Klass 1

Ger föraren fortsatt behörighet att transportera farligt gods som styckegods av klass 1

Innehåll:

Du kan gå utbildningen upp till ett år innan certifikatets utgångsdatum. Den nya giltigheten förlängs med fem år från utgångsdatumet på det gamla certifikatet.

Kurstid: ½ dag kl. 13.00 – 17.00

ADR repetition tanktransport

Ger föraren fortsatt behörighet att transportera farligt gods i tank eller tankcontainer.

Innehåll:

Du kan gå utbildningen upp till ett år innan certifikatets utgångsdatum. Den nya giltigheten förlängs med fem år från utgångsdatumet på det gamla certifikatet.

Kurstid: 1 dag kl. 08.00 – 17.00

ADR lastning och lossning Kap. 1:3

Ger deltagaren utbildning i de krav som transport av farligt gods ställer på deras arbets-och ansvarsområde avseende lastning och lossning.

Innehåll:

Transportskydd, Allmän utbildning, Funktionsspecifikutbildning, Säkerhetsutbildning.

Intyg: utfärdas efter kursslut.
Kurstid 1 dag kl. 08.00 – 17.00

ADR värdeberäknad mängd Kap. 1:3

Riktar sig till chaufförer som transporterar mindre mängd farligt gods en så

kallad Light-ADR.

Innehåll:

Värdeberäkningen bygger på att man räknar om mängden av varje godsslag till

poäng. Detta måste göras eftersom olika ämnen har olika farliga egenskaper. Vissa

ämnen får man nämligen inte överhuvudtaget frakta som värdeberäknad mängd,

medans man kan frakta obegränsade mängder av andra ämnen.

Kurstid 1 dag kl. 08.00 – 17.00

Kontakta Jan Holmkvist på 070-796 69 18 eller på mail: jan@hmmaskin.se för mer information