Pallställsbesiktningar

Ställage, pallställ och lagerinredningar har oavsett typ och placering krav på bland annat tillsyn och säker arbetsmiljö. Vi utför pallställsbesiktning och i kursen tar vi upp lagar, föreskrifter och standarder kopplat till pallställ och tillsyn. Kursen utgår från bl a standarden: ”SS-EN 15635:2008 Stationära lagerinredningar i stål – Montage, drift och underhåll” Vi behandlar vanliga problem och risker och hur man praktiskt kan utföra tillsyn av pallställ och identifiera risker i lagermiljöer. Genom ökat medvetande får du bättre underhåll och kan undvika och förebygga kostsamma olyckor.

Pallställsbesiktning

Utdrag ur SS-EN- 15635: 9.4.2.3 Expertbesiktningar:

”En tekniskt kunnig person ska utföra kontroller minst var tolfte månad. En skriven rapport ska lämnas till ansvarig för lagerinredningens säkerhet med observationer och förslag på eventuella åtgärder.”

Våra certifierade besiktningsmän utför besiktning av pallställ, grenställ, djupstaplingsställ, hyllställ m.m. i enlighet med de krav som finns angivna både i Svensk Standard SS-EN 15635, SS-EN 15620 och i föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Utbildning av Internkontrollanter för pallställ och pallställsutrustning

Vår utbildning sker enligt fastställda krav av DNV-utbildad kontrollant.
Utbildningen kan med fördel genomföras vid samma tillfälle som den årliga besiktningen.

Vad säger standarder och föreskrifter?

Standarden SS-EN 15635:2008, som numera finns i svensk översättning, tydliggör ansvaret och ansvarsfördelningen för leverantören respektive brukaren av pallställ och lagerinredning.

Här följer ett utdrag ur 15635:2008:

Brukarens ansvar

För att garantera säker användning av lagerinredning(ar):
1. a) ska lagerinredningen monteras i enlighet med leverantörens specifikationer;
2. b) ska byggnadens golv ha bärighet, styvhet och planhet för hanteringen;
3. c) ska lagret vara beständigt märkt med belastningsskyltar;
4. d) ska användarens rutiner säkerställa att belastningsskylten inte överskrids;
5. e) ska användningssätt överensstämma med leverantörens anvisningar;

6. f) ska vald truck vara lämplig för ställagets konstruktion, byggnadens golv samt för säker in- och utlastning i ställaget;

7. g) ska truckens gångbreddsbehov vara uppfyllt;

8. h) ska användaren ansvara för att hanteringsutrustningen används så att lagerinredningen inte skadas under normala arbetsförhållanden. Brukaren ska utse en person som är ansvarig för lagerinredningens säkerhet och namnet på denna person ska offentliggöras för lagerpersonalen. Ansvarig för lagerinredningens säkerhet ska fungera som kontaktperson gentemot leverantörer och identifiera den utbildning som krävs för att använda lagerinredningen säkert.

Kontakta Jan Holmkvist på 070-796 69 18 eller på mail: jan@hmmaskin.se för mer information